Go poklanja vikendom

Izjava o privatnosti

Izjava o zaštiti osobnih podataka

GO putnička agencija d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga, poklanjajući pritom posebnu pažnju njihovoj pravilnoj zaštiti, kako bi opravdala i zadržala Vaše povjerenje.
Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na Vas kao fizičku osobu, a na temelju kojeg je Vaš identitet utvrđen ili se može utvrditi. U ovoj Izjavi pružaju se detaljne informacije o tome zašto i na koji način GO putnička agencija d.o.o prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke, pod kojim uvjetima i okolnostima te koja Vam prava pripadaju u pogledu Vaših osobnih podataka.
Molimo da ovu Izjavu pažljivo pročitate kako biste se upoznali sa svim relevantnim informacijama glede postupanja s Vašim osobnim podacima te kako biste bili u potpunosti svjesni prava koja Vam pripadaju na temelju važećih nacionalnih i europskih propisa.

Korištenjem proizvoda i usluga GO putničke agencije d.o.o. povjeravate nam svoje podatke. Niže je navedeno koje podatke prikupljamo, na koji način ih obrađujemo te u koje svrhe ih upotrebljavamo. Također su navedena i Vaša prava povezana s Vašim podacima.
Ukoliko nam ne omogućite korištenje osobnih podataka potrebnih za izvršenje Ugovora, nećemo biti u mogućnosti osigurati ugovorene usluge.
Ne donosimo odluke koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila.

Kategorija ispitanika: klijenti

Kategorija osobnih podataka: ime i prezime, adresa, spol, broj telefona, OIB, datum rođenja, e-mail adresa, podaci putovnice – ako je potrebno, broj tekućeg računa – ako je potrebno, podaci kreditnih kartica – ako je potrebno, podaci o uslugama, državljanstvo, jezik komunikacije
Ne obrađujemo osjetljive podatke s aspekta zaštite podataka kao što su podaci o rasnoj i etničkoj pripadnosti, političkom ili vjerskom svjetonazoru, genetički podaci ili podaci o zdravstvenom stanju.
Kategorija primatelja: zaposlenici GO putničke agencije d.o.o., turističke agencije – partneri, hoteli, zrakoplovne kompanije, osiguravajuće kuće, računovodstveni servis, brodske kompanije, pružatelji IT usluga, veleposlanstva – pri ishođenju vize, autobusni prijevoznici, voditelji putovanja, buking portali, banka (prilikom povrata uplaćenog iznosa ili prilikom terećenja kartice putem potpisnog obrasca) te ostali primatelji važni za ispunjavanje Ugovora, vanjski suradnici zaduženi za administrativne poslove, nadležne institucije (inspekcijski nadzor)
Svrha obrade: ugovaranje usluga putovanja i s tim povezanih usluga, realizacija i provedba istog, provjeravanje ispunjenja ugovorenih usluga nakon putovanja, obavještavanje o proizvodima i uslugama GO putničke agencije d.o.o.
Vaše osobne podatke obrađujemo kod Vaših upita u skladu s važećim propisima kao i radi obavještavanja koje smo dužni vršiti prema važećim propisima.
U svrhu pružanja usluga možemo Vam se obratiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali.
Ukoliko ne ispunite svoje ugovorne obveze, kako bismo se zaštitili kao vjerovnik, možemo proslijediti odgovarajuće osobne podatke i koristiti se uslugama fizičkih i pravnih osoba za naplatu potraživanja ( npr. odvjetnički uredi, agencija za naplatu potraživanja i sl. ). Prije nego što poduzmemo takovu mjeru, o tome ćemo Vas obavijestiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali, kako bismo Vam pružili priliku za očitovanje.
Pravna osnova obrade: ugovorna obveza, zakonska obveza

Prijenos u treće zemlje: da, ako je potrebno za izvršenje ugovorne obaveze
Procjena rizika prema čl. 35.GDPR-a: ne postoji visoki rizik
Rokovi za brisanje: izvršenje ugovorne obaveze, a najduže 24 mjeseca, zakonski rokovi
Vaše osobne podatke brišemo po prestanku ugovornog odnosa, najkasnije u roku 24 mjeseca ako u tom periodu ne koristite ponovno naše usluge. Podatke koje smo obavezni čuvati zbog zakonskih obaveza, brišemo po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem podataka, osim u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate potraživanja ili ako je uložen prigovor na uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima.

Kategorija ispitanika: posjetitelji internetske stranice

Kategorija osobnih podataka: IP-adresa, tehničke informacije o Vašem uređaju kao browser, operativni sustav itd.
Kategorija primatelja: zaposlenici GO putničke agencije d.o.o., pružatelji IT usluga, vanjski suradnici zaduženi za administrativne poslove
Svrha obrade: obavještavanje o proizvodima i uslugama GO putničke agencije d.o.o.
Pravna osnova obrade: aktivnost nužna za potrebe legitiminih interesa Voditelja obrade, odnosno sigurnost internetske stranice
Prijenos u treće zemlje: ne
Procjena rizika prema čl. 35.GDPR-a: ne postoji visoki rizik
Rokovi za brisanje: 5 dana

Kategorija ispitanika: klijenti koji se obraćaju agenciji kontaktnim formularom na internetskoj stranici, osobnim dolaskom, telefonom ili e- mailom

Kategorija osobnih podataka: ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa, IP-adresa, tehničke informacije o Vašem uređaju kao browser, operativni sustav itd.
Kategorija primatelja: zaposlenici GO putničke agencije d.o.o., pružatelji IT usluga, vanjski suradnici zaduženi za administrativne poslove
Svrha obrade: obavještavanje o proizvodima i uslugama GO putničke agencije d.o.o.
Pravna osnova obrade: pružanje usluga, aktivnost nužna za potrebe legitiminih interesa Voditelja obrade, odnosno sigurnost internetske stranice.
Prijenos u treće zemlje: ne
Procjena rizika prema čl. 35.GDPR-a: ne postoji visoki rizik
Rokovi za brisanje: 24 mjeseca

Kategorija ispitanika: dobavljači/vanjski suradnici

Kategorija osobnih podataka: ime i prezime odgovorne osobe, funkcija, adresa, OIB, broj telefona, e-mail adresa, broj žiro računa, ime i prezime odgovarajućeg referenta s pripadajućim kontaktnim podacima ( e-mail, telefon)
Kategorija primatelja: zaposlenici GO putničke agencije d.o.o., računovodstveni servis, pružatelji IT usluga, financijske institucije (banka), vanjski suradnici zaduženi za administrativne usluge, nadležne institucije, inspekcijski nadzor
Svrha obrade: evidencija računa, plaćanje računa, financijsko izvještavanje, izvještavanje prema nadležnim institucijama, obračun PDVa.
Prijenos u treće zemlje: ne
Procjena rizika prema čl. 35.GDPR-a: ne postoji visoki rizik
Rokovi zabrisanje: zakonski rokovi

Prava korisnika/ispitanika

Pravo na ispravak: ako obrađujemo Vaše podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku možete od nas zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo
Pravo na brisanje: od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja
Pravo na ograničenje distribucije: od nas možete tražiti ograničenje distribucije svojih podataka:

 • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka
 • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima
 • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su nam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva
 • ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka

Pravo na mogućnost prijenosa podataka: od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajeno strojno čitljivom formatu:

 • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora

Pravo na prigovor: ako Vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaće od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade ako postoji interes zaštite Vaših podataka
Pravo na žalbu: ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka, odnosno u slučaju promjena važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.
Ostvarivanje prava: ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se sljedećim podacima za kontakt: go@g-o.hr

Prije prikupljanja bilo kojih osobnih podataka, zaposlenici GO putničke agencije d.o.o. dužni su informirati ispitanika čiji se podaci prikupljaju o svrsi obrade u koju su podaci namijenjeni.

Društvo je dužno u roku 30 dana, uz iznimku i do 3 mjeseca, od podnošenja zahtjeva, svakom ispitaniku na njegov zahtjev, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika pružiti sve sljedeće informacije:

 1. identitet i kontaktne podatke voditelja obrade
 2. kontaktne podatke službenika za zaštiti podataka, ako je primjenjivo
 3. svrhe obrade radi koje se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu
 4. ako se obrada temelji na članku 6.stavku1.,legitimne interese voditelja obrade ili treće strane
 5. primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka
 6. ako je primjenjivo, činjenicu da voditelj obrade namjerava osobne podatke prenjeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te postojanje ili nepostojanje odluke Komisije o primjerenosti, ili u slučaju prijenosa iz članka 46. ili 47. ili 49. stavka1. drugog podstavka upućivanje na prikladne ili odgovarajuće zaštitne mjere i načine pribavaljanja njohove kopije ili mjesta na kojem su stavljene na raspolaganje.

Mjere zaštite osobnih podataka

GO putnička agencija d.o.o. provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kao što je smanjene količine podataka te uključenje zaštitnih mjera u obradu kako bi se ispunili zahtjevi Uredbe o zaštiti osobnih podataka i zaštitila prava ispitanika.
Zaposlenici GO putničke agencije d.o.o. i vanjski suradnici dužni su poduzeti tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka prema pravilnicima i uputama GO putničke agencije d.o.o. koji su im stavljeni na raspolaganje, a s ciljem da se osobni podaci zaštite od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene primjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe.